Jak zostać kierowcą zawodowym?

kierowca ciężarówkiKierowca zawodowy to atrakcyjny zawód, który daje duże możliwości znalezienia zatrudnienia, pozwalając jednocześnie na ciekawą pracę połączoną ze sporą dozą samodzielności. W zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy i charakteru obsługiwanych tras kierowca zawodowy może stosunkowo często przebywać poza domem. W wielu przypadkach musi się też liczyć z pracą w nietypowych godzinach.

Warto pamiętać, że praca kierowcy jest bardzo wymagająca. Spoczywa bowiem na nim odpowiedzialność za transportowany ładunek w przypadku aut ciężarowych lub przewożonych pasażerów, gdy chodzi o autobusy i autokary. Od umiejętności kierowcy, jego zdolności przewidywania i refleksu niejednokrotnie zależy również bezpieczeństwo wielu uczestników ruchu drogowego.

Uzyskanie kwalifikacji pozwalających na zostanie kierowcą zawodowym wymaga zdobycia odpowiednich uprawnień oraz dobrego stanu zdrowia i wysokiego poziomu zdolności psychofizycznych.

 

Co jest wymagane, by móc pracować jako kierowca zawodowy?

Do podjęcia pracy w charakterze kierowcy zawodowego jest potrzebne prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Kierowanie samochodem ciężarowym wymaga prawa jazdy kategorii C, a samochodem ciężarowym z przyczepą kategorii C+E, zaś do prowadzenia autobusów prawa jazdy z kategorią D albo D+E obejmujące autobusy z przyczepą.

Poza prawem jazdy niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Kandydat na kierowcę zawodowego musi się też poddać badaniom psychologicznym wykonanym przez uprawnionego psychologa transportu.

Kandydaci na kierowców zawodowych są również zobowiązani do uzyskania kwalifikacji wstępnej, a jeśli od jej uzyskania upłynęło 5 lat, powinni ukończyć szkolenie okresowe.

 

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii C albo C+E?

Do zdobycia prawa jazdy kategorii C i C+E konieczne jest ukończenie kursu prowadzonego przez szkołę nauki jazdy. Kandydaci muszą posiadać prawo jazdy kategorii B, a także mieć ukończone 21 lat. Uzyskanie prawa jazdy kategorii C i C+E możliwe jest również w przypadku osób, które ukończyły 18 lat, o ile uzyskały już kwalifikację wstępną. Osoby, które mają zamiar przystąpić do kursu na prawo jazdy, muszą uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Musi ono być wystawione przez lekarza wpisanego do ewidencji uprawnionych do badań kierowców. Potrzebne jest również orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Do zapisania się na kurs potrzebne jest również założenie Profilu Kandydata na Kierowcę. Profil kandydata na kierowcę tworzy Wydział Komunikacji w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przyszłego kursanta. Konieczne jest wypełnienie wniosku, który jest dostępny także w internecie. Do niego należy dołączyć orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne. Potrzebne będzie również ksero posiadanego prawa jazdy, a także zdjęcie.

Numer Profilu Kandydata na Kierowcę będzie potrzebny w szkole nauki jazdy, która zgłosi rozpoczęcie kursu przez zainteresowanego.

Kurs na prawo jazdy kategorii C oraz C+E można odbywać zarówno osobno dla każdej z nich, jak i jednocześnie. W pierwszym przypadku będzie to 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 30 godzin jazdy (kategoria C). Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym na kat. C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego można rozpocząć kurs na kat. C+E - 25 godzin zajęć praktycznych. W przypadku kursu łączonego zajęcia teoretyczne to nadal 20 godzin lekcyjnych na kat. C lecz jazdy to 20 godzin w zakresie kat. C i 25 godzin w zakresie kat. C+E. Egzaminy w WORD kursant zdaje po ukończonym równocześnie kursie w zakresie obu kategorii.

 

Czym są kwalifikacje zawodowe, jak i kiedy je zrobić?

Kwalifikacje zawodowe są niezbędne do rozpoczęcia pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Aby je uzyskać, należy odbyć kurs kończący się egzaminem pisemnym. Kursy pozwalające na zdobycie kwalifikacji wstępnej są organizowane zarówno w postaci pełnej, jak i przyspieszonej. Ukończenie kwalifikacji wstępnej pełnej jest konieczne w przypadku osób, które mają 18 lat, lecz nie ukończyły 21 lat dla prawa jazdy kategorii C i C+E, oraz 23 lat w przypadku kategorii D lub D+E.

Podstawową różnicą między kwalifikacją pełną a przyspieszoną jest ilość zajęć dydaktycznych, która wynosi odpowiednio 280 albo 140 godzin. Nie ma przeszkód, by kurs kwalifikacyjny realizować równolegle z kursem prawa jazdy, co pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na zdobycie uprawnień zawodowych.

Podczas kursu kwalifikacyjnego odbywają się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W wersji pełnej harmonogram przewiduje 195 godzin teorii w części podstawowej i 65 godzin kursu specjalistycznego dla konkretnych kategorii uprawnień, 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych. W wersji przyspieszonej teoria to 97 godzin w części podstawowej, część specjalistyczna to 33 godziny, a praktyka zajmuje 8 godzin jazdy w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych.

 

Szkolenia okresowe

Ukończony kurs kwalifikacji pełnej lub przyspieszonej pozwala na uzyskanie uprawnień zawodowych na 5 lat. Po upływie tego okresu konieczne jest ich odnowienie. W tym celu kierowca zawodowy musi wziąć udział w szkoleniu okresowym, którego ukończenie przedłuża ważność uprawnień na kolejne 5 lat. Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych. Należy je powtarzać w cyklach pięcioletnich. Z taką samą częstotliwością powinny być powtarzane badania lekarskie oraz psychologiczne.

 


Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.