Kursy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz, 151 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

 

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 1. posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 2. posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)
 3. posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U,2011.30.151 - art. 82 ust. 2 pkt 1),
 4. posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora Dz.U. 2011.30.151 - art. 34 ust 1);
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Kandydatem na wyjładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:

 1. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 2. orzeczenie lekarskie i psychologiczne o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 3. prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;
 4. dowód uiszczenia opłaty
 5. Dokumenty wymienione w 1 i 3 nie są wymagane do osób rozszerzających posiadany zakres uprawnień instruktora.

Szkolimy odpowiedzialnych kierowców, bezpieczeństwo na drodze to priorytet.